Tudástár

Adoptálás:

Valamely eredeti alkotás, felfedezés, találmány, rendszer alkalmazása az eredetitől eltérő, új környezetben.

Alapkutatás:

Olyan kísérleti vagy elméleti tevékenység, melynek elsődleges célja a jelenségek és a megfigyelhető tények lényegi alapjáról tudományos ismeretek szerzése, azok bővítése, anélkül, hogy az elért eredmények konkrét gyakorlati alkalmazására vagy hasznosítására törekedne. Az alapkutatás tulajdonságokat, struktúrákat és kapcsolatokat elemez, hogy feltevéseket, elméleteket állítson fel vagy törvényszerűségeket állapítson meg és ezeket igazolja. Két típusa a tiszta és célzott alapkutatás.

Alkalmazott kutatás:

Új ismeretanyag szerzése érdekében végzett eredeti kutatás; elsődlegesen egy gyakorlati cél elérésére vagy a célkitűzés megvalósítására törekszik. Vagy az alapkutatás eredményeinek lehetséges hasznosítását vagy valamely konkrét, előre kitűzött cél eléréséhez új módszerek vagy eljárások megvalósítását szolgálja. Az alkalmazott kutatás az ötletet a gyakorlatban használható formába önti.

Cégérték becslése:

A cégérték becslése során azt mérik fel,hogy a piac szerint mekkora egy adott vállalat  működésének értéke. A kapott érték mind egyéni befektetők, mind lehetséges felvásárlók  számára nagy jelentőséggel bírhat.

Due diligence:

E tevékenységnél a tőketulajdonos megvizsgálja és kiértékeli a projektet, mielőtt befektetné kockázati tőkéjét. Célja, hogy meghatározza a befektetés pénzügyi és stratégiai szükségességét. Az elemzés része a veszélyek és lehetőségek, az érdekkonfliktusok és a menedzsment tulajdonságainak felmérése, a vásárlói ár meghatározása, a szellemi tulajdonvédelem és egyéb jogi eljárások szükségességének vizsgálata.

Elevator pitch:

Az elevator pitch egy rövid beszéd, amely célratörően és összefoglalóan ismerteti az adott termék, szolgáltatás vagy projekt fő jellegzetességeit. A kifejezés onnan származik, hogy az elevator pitchet egy liftút időtartama alatt elő lehet adni – ez körülbelül másfél perces vagy 100-150 szavas prezentációnak felel meg. Ilyen beszédre jellemzően befektetői fórumokon kerül sor, ahol induló vállalkozások igyekeznek pénzügyi forrást szerezni a hallgatóságtól, kockázati tőkésektől. A hatékony elevator pitch választ ad arra, hogy mi a termék, milyen hasznot nyújt a vevőknek, kik a fejlesztői.

Eredmény (deliverable):

Olyan műszaki leírás, publikáció, prototípus, amelyet egy pályázó (konzorcium) egy-egy munkaszakasz befejeztével átad, illetve bemutat, amellyel kézzelfogható, ellenőrizhető módon igazolni tudja, hogy a szerződésben vállaltakat teljesítette.

Eredményesség:

Egy adott tevékenység céljai megvalósításának mértéke, a tevékenység szándékolt és tényleges hatása közötti kapcsolat.

Érték a pénzért (value for money):

A hasznosítás orientált k+f projektek eredményességének egyik mérőszáma, ami azt fejezi ki, hogy a projektre fordított közpénz hogyan térül meg, milyen eredményt hoz. Ennek megítélése gyakran az értékelő becslésére van bízva, mert a k+f-re általánosan az jellemző, hogy eredményei hosszabb idő alatt és nem közvetlenül a k+f tevékenységet végző szervezetnél és nem is mindig pénzben kimutathatóan hasznosulnak. Az érték a pénzért elv alkalmazható az adófizetők pénzének felhasználása és az állam által előállított közjavak, illetve a közcélok elérése közötti kapcsolatra is.

Értékelés:

A programok tervezésének és megvalósításának független, kritikus elemzése vagy tanulmányozása. Az értékelés vizsgálhatja a már elért hatást vagy a kívánt hatás elérése érdekében alkalmazott eljárásokat és módszereket.

Formatervezési minta-oltalom:

A formatervezési minta-oltalom az ipari termékek külső formájának jogi oltalmát biztosítja. Olyan formatervezési mintára szerezhet a minta szerzője vagy annak jogutódja oltalmat, amely világviszonylatban új és egyéni jellegű, továbbá nem áll fenn az oltalom megadásával szemben valamely kizáró ok. A formatervezési mintát kizárólag a mintaoltalom jogosultja hasznosíthatja, vagy az, akinek a hasznosítására engedélyt (licenciát) adott.

Használati minta-oltalom:

A szabadalmazható találmány színvonalát el nem érő új szerkezeti kialakítások védelmére szolgáló oltalmi forma. A minta-oltalom alapján a minta jogosultjának kizárólagos joga van arra, hogy a mintát hasznosítsa, illetve a hasznosításra másnak engedélyt adjon. Mintaoltalomban valamely tárgy kialakítására, szerkezetére vagy részeinek elrendezésére vonatkozó megoldás (minta) akkor részesülhet, ha új, feltalálói lépésen alapul és iparilag alkalmazható. A használati minta-oltalom a Magyar Szabadalmi Hivatal előtt lefolytatott, a jogszabályban előírt eljárás eredményeképpen keletkezik.

Induló vállalkozás:

Olyan, Magyarországon bejegyzett és tevékenységét Magyarországon folytató egyéni vállalkozó vagy mikrovállalkozás, amely a működését a projektjavaslat beadását megelőző öt éven belül kezdte meg (a működés megkezdését a pályázat szempontjából a vállalkozói
igazolvány, illetve a cégbejegyzés kelte jelenti) vagy amelynek a tervezett projekt gyökeresen megváltoztatja eddigi üzletmenetét, és várható, hogy a befejezése után a vállalkozás egésze a projekt eredményére épül.

Innováció:

Latin eredetű szó, valaminek a megújítását, megváltoztatását jelenti. Az OECD meghatározása szerint az innováció egy ötlet átalakulása vagy a piacon bevezetett új, illetve korszersített termékké vagy az iparban és kereskedelemben felhasznált új, illetve továbbfejlesztett műveletté válása vagy valamely társadalmi szolgáltatás újfajta megközelítése. Egy másik definíció szerint az innováció a tudás alkalmazásának folyamata, a termékek és szolgáltatások, valamint ezek piacainak megújítása és növelése, új eljárások alkalmazása a termelésben, az elosztásban és a piaci munkában, a menedzsmentben, a szervezetekben és a munkafeltételekben, a munkaerő szakmai ismereteinek bővítése és megújítása.

Innovációs lánc:

Az innovációs lánc a vállalkozási tevékenységrendszer különböző elemeinek az innováció folyamata szerinti összekapcsolását jelenti. A teljes k+f+i láncolat három fő csoportba sorolható: új ismeretek szerzése; új eljárások, termékek kifejlesztése; új ismeretek által növelt hozzáadott érték. A hatékony és versenyképes termékeket előállító innováció orientált tevékenységben már nem lehet sem időben, sem működésben szétválasztani, még kevésbé szembeállítani egymással az alapkutatást és az alkalmazást: a fejlesztés folyamatosan igényli az alapkutatás ötleteit, kontrollját, visszacsatolását, az alapkutatás pedig folyamatosan igényli az alkalmazás ösztönzéseit, kihívásait.

Kísérleti fejlesztés:

A kutatás által létrehozott és a gyakorlatban megszerzett tudásból hoz létre olyan tudást, amely a vállalati-üzleti érdekek szempontjából értéket jelent. Nem csupán új termékre vagy szolgáltatásra irányulhat, hanem új anyagok, eljárások és termelési-szolgáltatási rendszerek alkalmazására vagy akár már létező termelési technológiák vagy termékek számottevő megjavítására. Nem hoz létre új tudáselemeket, csak a létező tudáselemek új kombinációit teremti meg.

Klaszter:

Olyan iparági horizontális szakmai szerveződés, ahol a tagok együttműködési pontokat keresnek a közös és kölcsönös előnyök megszerzése érdekében. A szerveződési forma   az angolszász országokban volt honos, majd a sikeres példa alapján az EU által is preferált szerveződési formává vált. Alapelve a hálózati elvű szerveződés. A klaszter tagjai ugyanazon infrastruktúrára támaszkodnak, használják egymás termékeit és szolgáltatásait, valamint hasonló innovációkat tudnak hasznosítani. Így kihasználhatják a lokalizációs előnyöket (kisebb szállítási költség, gyorsabb információáramlás, tudáscsere és learning-by-doing lehetősége)

Know-how:

Vagyoni értékű gazdasági, műszaki és szervezési ismeretek és tapasztalatok összessége. Korlátozottan hozzáférhető, a vállalatok bizalmasan kezelik (titoktartás), mivel a vállalat tulajdonát képezi. A know-how eladható vagy bérbe is vehető.

Kockázati tőke:

Részvételi tőkebefektetés, amelynek – finanszírozó szerepe általában nem merül ki a tőke biztosításában, hanem részt vállal a vállalkozás irányításában is. Célpontjai a tőzsdén még nem jegyzett vállalkozások, időtávja általában 3–7 év. A befektető nem az osztalékhozam maximalizálásában érdekelt, hanem a vállalat minél gyorsabb fejlődésében és értéknövekedésében. A tőke a vállalatot a tőkerész eladásával hagyja el. Az angol terminológiában private equitynek nevezett kockázati tokén belül kisebb csoportot jelent a klasszikus kockázati tőke (venture capital). A klasszikus kockázati tőke alapvetően a vállalkozások korai szakaszában fektet be, míg az érettebb szakaszban levő társaságokba való befektetést fejlesztői tőkének (development capital) nevezik.

Kutatás-fejlesztés (K+F):

A kutatás-fejlesztés (k+f) előre megtervezett és módszeresen felépített alkotó tevékenység. Célja lehet a tudás bővítése (alapkutatás, alkalmazott kutatás), illetve új vagy lényegesen továbbfejlesztett termék, eljárás, szolgáltatás létrehozása (kísérleti fejlesztés). Az innovációs folyamatban a k+f többnyire a tervezési, előkészítési szakaszhoz kapcsolódik. Az új vagy lényegesen továbbfejlesztett termék vagy szolgáltatás piaci bevezetése innováció, de nem tekinthető k+f-nek. A k+f esetében teljesül három kritérium: adott a probléma, melynek megoldása szükséges; a tevékenység valamilyen új
elemet tartalmaz a hasonló rendeltetésű termékhez, szolgáltatáshoz, eljáráshoz képest; a kutatómunka ismeretlen végeredményből indul ki. Nem tekinthető k+f-nek a rutinszerű ellenőrzés, a szabadalmaztatással és licencekkel kapcsolatos adminisztratív és jogi tevékenységek (amennyiben nem k+f projekthez kapcsolódnak), a szoftverfejlesztés, amennyiben standard fejlesztést vagy már meglévő rendszerek támogatását jelenti, az adatgyűjtés és elemzés, amennyiben nem kifejezetten tudományos kutatási célú, valamint az ismert módszerrel történő, vállalati szervezeten belüli piackutatás.

Licenc:

Hasznosítási szerződés (licencszerződés) alapján kezelt jogosultság, melyben a szerzői jogvédelmi, illetőleg az iparjogvédelmi oltalom jogosultja engedélyt ad a hasznosításra, a hasznosító pedig ennek fejében díjat fizet. A jogosult a hasznosítást, illetve a használatot teljesen vagy részlegesen, időben vagy térben korlátozottan engedheti át.

Magántőke:

Olyan tőkebefektetés, amely nem korlátlanul forgalomképes a piacon. A magántőke általában nem likvid, inkább hosszú távú befektetés. A befektetők általában az időtáv lejártakor, az üzletrész eladásakor, kilépéskor jutnak haszonhoz beruházásukból.

Mentorállás:

A kezdő vagy nem elég gyakorlott vállalkozókat napi és stratégiai jellegű feladataik megoldásában mentorállással segítheti egy tapasztalt szakemberekből álló szakértői hálózat (mentoradatbázis). A folyamatos tanácsadás lehetősége különösen a fejlődési szakaszban levő vállalkozások számára lehet fontos.

Mérföldkő (milestone):

Az összetett munkafolyamatok olyan kulcseseménye, amelynek a bekövetkezése könnyen megállapítható. Ebben a jól meghatározott ellenőrzési pontban a projekt megvalósításának előrehaladását, a költségek alakulását, a munka minőségét és az esetleges hiányosságokat meg lehet figyelni, és szükség esetén az ütemterv és a költségvetés komolyabb veszélyeztetése nélkül is be lehet avatkozni a munka további menetébe.

Pert diagram:

Programértékelési és felülvizsgálati technika. Az úgynevezett hálódiagram alapeleme az esemény-tevékenység pár, amellyel folyamatokat, funkciókat mutatnak be. Az esemény kezdő és befejező időpontját, a tartalék időt, a kritikus utat, a tevékenység szöveges megnevezését és költségét tartalmazza.

Pre-seed fund:

A pre-seed alap célja a tudományos eredmények kiaknázásának az elősegítése, a hasznosítási lehetőségek meghatározása révén a projektgazdák felkészítése a későbbi vállalkozásalapításra és a tőkebefektetésre. Általában szabadalmaztatásra, piackutatásra, üzletiterv-készítésre, cégalapításra használják fel.

Próbagyártás:

A prototípus sikeres tesztelése és a szükséges módosítások elvégzése után következik a gyártásindítás szakasza. Ez a teljes léptékű gyártáshoz kapcsolódó folyamat, amely állhat a termék vagy eljárás módosításából vagy a személyi állomány képzéséből az új technikákhoz, az új berendezések használatához.

Prototípus:

A prototípus viszonylag fejlett szinten mutatja be a megvalósítandó termék működését. Olyan eredeti modell, amelyet úgy szerkesztenek, hogy tartalmazza az új termék minden műszaki jellemzőjét és teljesítményét. A noncommercial prototípus ű kész stádiumban van, de változtatások szükségesek egyéb termékjellemzőin, így még nem vihető piacra. A commercial prototípus bármilyen változtatás nélkül piacra dobható.

Seed fund (magvető tőke):

A magvető tőkebefektetés célja, hogy lehetővé tegye az egyéni kutatás vagy fejlesztés továbbvitelét, segítse a szükséges műszaki, gazdasági elemzések és egy reális üzleti terv elkészítését, a vállalkozás szervezeti felépítését.

Spin-off cég:

Az OECD ajánlása szerint spin-off vállalkozás olyan vállalkozást lehet, amelyet az alábbiak közül legalább egy jellemez: olyan új gazdálkodó szervezet, amelyet közfinanszírozású kutatóintézet vagy felsőoktatási intézmény kutatói  vagy oktatói besorolású alkalmazottja alapított; olyan új gazdálkodó szervezet, amely technológiáját licenceljárás keretében közfinanszírozású kutatóintézettől vagy felsőoktatási intézménytől szerezte; olyan új gazdálkodó szervezet, amelyet közfinanszírozású kutatóintézet vagy felsőoktatási intézmény alapított, illetve amelyben ilyen intézmény tőkerészesedéssel vesz részt.

Start up cég:

Új üzleti vállalkozás a fejlődés legkorábbi szakaszában.

Szabadalom:

A szabadalom a találmányok egyik iparjogvédelmi oltalmi formája, tulajdonosa számára a versenytársakhoz képest előnyösebb pozíciót teremt a termékek és technológiák piacán.
Szabadalmaztatható minden új, feltalálói tevékenységen alapuló, iparilag alkalmazható műszaki megoldás. A szabadalom jogosultjának kizárólagos joga van arra, hogy a találmányt hasznosítsa vagy a hasznosításra másnak engedélyt (licencet) adjon. A szabadalmi oltalom időtartama és területi érvényessége nem korlátlan, az oltalom a szabadalmi bejelentés napjától számítva legfeljebb húsz évig lehet érvényes és csak azon országokban, amelyekben engedélyezték. A szabadalmi eljárás a bejelentés benyújtásával indul. Magyarországon érvényes szabadalmat vagy nemzeti vagy európai vagy a szabadalmi együttműködési szerződés keretein belül indított szabadalmi bejelentéssel lehet szerezni, amennyiben a bejelentés és a bejelentett találmány megfelel a jogszabályi előírásoknak. Külföldi jogszerzés a nemzeti hivataloknál tett bejelentéssel, az európai szabadalmi egyezményt elfogadó országok esetében ezen túlmenően európai úton is kezdeményezhető. Az oltalom az illetékes szerv előtt folyó engedélyezési eljárás eredményeképpen keletkezik.

Szellemi tulajdon:

A szellemi tulajdon oltalmának két formája, a szerzői jog és az iparjogvédelem a polgári jog speciális területét alkotja. A szerzői jog hatálya alá a művészeti, tudományos munkák tartoznak. Az iparjogvédelem a műszaki megoldások, formai kialakítások és az áruk vagy szolgáltatások megkülönböztetésére alkalmas megjelölések oltalmát szolgálja. Az iparjogvédelem köre a szabadalomra, a használati mintaoltalomra, a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmára, az ipari mintaoltalomra, a védjegy és a földrajzi árujelzők oltalmára terjed ki. Ezen oltalmi formák közül viszonylag kevésbé ismert és ritkábban használt a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának, továbbá a földrajzi árujelzőként használható földrajzi jelzésnek és eredetmegjelölésnek az oltalma.

Szerzői jog:

A szerzői jog a szellemi tulajdonjog azon területe, amely a szerzői művek, azaz bármely, az alkotó szellemi tevékenységből fakadó, az irodalom, a tudomány és a művészet területén létrehozott egyéni, eredeti alkotás – függetlenül attól, hogy az adott alkotás milyen műtípusban testesül meg – szerzőinek és az úgynevezett szerzői joghoz kapcsolódó jogok jogosultjainak védelmét szabályozza. A szerzői joggal kapcsolatos alapvető szabályokat az 1999. évi LXXVI. törvény tartalmazza.

Technológia:

A technológia azon eljárások rendszere, amelyek során a fogyasztói igény kielégítésére alkalmas termék/szolgáltatás jön létre.

Technológiai központ:

A műszaki kutatás-fejlesztési eredmények gyakorlatban használható eszközzé, szolgáltatássá, eljárássá formálásában jártas szervezet.

Technológiatranszfer:

Szűkebb értelemben a technológia piacra juttatását jelenti, míg tágabb kontextusban értelmezve az új tudás, ismeretek átadását jelenti. A folyamatba beletartozik minden olyan ismeret és dolog átadása és átvétele, amelynek felhasználásával a technológia fogadója képessé válik új termékek vagy szolgáltatások előállítására. Az értelmezésnek része az ismeretek, a tudás (a kodifikált és tacit tudás) átadása és átvétele, akárcsak a tárgyiasult tudásé (gépek, eszközök, eljárások).

Tudásközpont:

Egyetemek, vállalkozások és más, tudományos kutatással vagy innovációval foglalkozó szervezetek együttműködése fókuszált kutatás-fejlesztési és innovációs feladatok végrehajtására.

Újdonságkutatás:

Az újdonságkutatás célja a találmány tárgyának szakmai területén a szabadalmi adatbázisokban található technika állásának feltárása, a találmány oltalmazhatóságának, kizárólagos jogok megszerezhetőségének, illetve terjedelmének előzetes valószínűsítése az újdonság és feltalálói tevékenység követelményének figyelembevételével. Új egy találmány, ha nem tartozik a technika állásához. A technika állásához tartozik mindaz, ami az elsőbbség időpontja előtt írásbeli közlés, szóbeli ismertetés, gyakorlatba vétel útján vagy bármilyen más módon bárki számára hozzáférhetővé vált. A technika állásához tartozónak kell tekinteni az olyan korábbi elsőbbségű belföldi szabadalmi vagy használati mintaoltalmi bejelentés tartalmát is, amelyet a bejelentési eljárásban az elsőbbségi időpontot követően tettek közzé, illetve hirdettek meg.

Üzleti angyal:

Az üzleti angyalok olyan tehetős magánszemélyek, akik saját benyomás alapján fektetnek projektekbe. Döntési mechanizmusuk ennek megfelelően egyszerűbb és időben rövidebb, mint a kockázati tőketársaságoké. Az átlagos befektetés mértéke viszont kisebb, így elsősorban projektek korai fázisú finanszírozására alkalmas. Az üzleti angyalok európai hálózata az EBAN (European Business Angel Network); a hálózat tagjai rendszeres időközönként találkozókat rendeznek, ahol a feltalálók bemutathatják ötleteiket potenciális befektetőiknek.

Üzleti inkubáció:

Az üzleti inkubáció olyan tevékenység, amely az induló (technológiaorientált) vállalatoknak nagyobb esélyt biztosít a fennmaradásra. Alapvető célja, hogy felgyorsítsa a növekedési szakaszt és hatékonyabbá tegye az innovációs folyamatokat. Az inkubátorok az induló vállalkozásoknak üzletfejlesztési szolgáltatásokat nyújtanak, lehetőséget biztosítanak a vállalkozások hálózati kapcsolatainak kiszélesedésére.

Üzleti terv:

A tervezett gazdasági tevékenység részletes leírása meghatározott időszakra, különös tekintettel a piacfejlesztésre és a megvalósítandó beruházásokra, a tevékenység folytatásának pénzügyi, gazdasági vonzataira.

Vállalati fejlesztő tőke:

Vállalatközi fejlesztőtőke-befektetés bármely két vállalkozás között létrejöhet. A befektető célja, hogy a partnervállalkozásra alapozva javítsa, stabilizálja piaci pozícióit, a támogatott vállalat pedig meg tudja osztani kockázatait. Ez a befektetés a terjeszkedés kevésbé agresszív útja, mivel így a tőkével megerősített vállalat függetlensége részben vagy egészében megmarad. A támogatás formája nemcsak pénz vagy vagyontárgy lehet, hanem eljárás, know-how vagy a menedzsmentismeret megosztása.

Védjegy:

Az egyes áruk és szolgáltatások azonosítására, egymástól való megkülönböztetésére,a fogyasztók tájékozódásának előmozdítására szolgáló jogi oltalom. Védjegyoltalomban részesülhet minden grafikailag ábrázolható megjelölés, amely alkalmas arra, hogy valamely árut vagy szolgáltatást megkülönböztessen mások áruitól vagy szolgáltatásaitól. A védjegy szót a törvény csak olyan megjelölésekkel kapcsolatban használja, amelyeket védjegyként lajstromoztak (kivéve közismert védjegy). Ha sikeres a regisztráció, a lajstromozás, akkor kizárólagos jogot ad a védjegy használatára az adott országban. A védjegy korlátlan ideig fenntartható. A magyar védjegytörvény szerint védjegyoltalomban részesülő megjelölés lehet különösen szó, szóösszetétel, beleértve a személyneveket és a jelmondatokat; betű, szám; ábra, kép; sík- vagy térbeli alakzat, beleértve az áru vagy csomagolás formáját; szín, színösszetétel, fényjel, hologram; hang, valamint a fent felsorolt egyes megjelölések összetétele.